-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
 

ข้อดีของการผสมเทียมไก่
และทำน้ำเชื้อไก่ชนแช่แข็ง
1.
สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อก่อน
 
การผสมพันธุ์
2.
ควบคุมโรคเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ได้
 
อย่างแน่นอน
3.
ประหยัดเวลา
4.
กำจัดปัญหาในการอยู่ร่วมกันของ
 
พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์
5.
สามารถผสมพันธุ์ได้บ่อยมากขึ้น
6.
รักษาพันธุกรรมของไก่เพื่อประโยชน
 
ในการพัฒนาสายพันธุ์ในอนาคต
7.
สามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่แช่แข็งไว้
 
ได้เป็นร้อยปี
8.
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ไก่
 
ตัวเมียที่ไม่เคยผสมพันธุ์โดยไม่มีการ
 
ด้รับบาดเจ็บ ต่อพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์
9.
เพิ่มอัตราการผสมพันธุ์ ในฝูงหนึ่งๆ ไก่
 
ตัวผู้จะผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียได้ 10 ตัว
 
การผสมเทียมทำให้อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้น
 
4 เท่า ทั้งสองกรณีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
10.
สามารถใช้ไก่ตัวผู้ที่มีลักษณะที่ดีเยี่ยม
 
แต่มีอายุมาก ไก่ตัวผู้ที่แก่สามารถใช้
 
ในการปรับปรุงฝูงได้หลายรุ่น
11.
สามารถใช้ไก่ตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไก่
 
ที่มีราคานั้นเมื่อได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่
 
ยังคงสามารถนำมาใช้สำหรับการ
 
ผสมเทียมได้
12.
กำจัดการจับคู่ผสมพันธุ์ตามใจชอบเมื่อ
 
มีการปฏิสนธิที่ไม่ดีมีสาเหตุจากการ
 
จับคผสมพันธุ์ที่ไม่ดี
13.
สามารถใช้การวางไข่ในกรง  การวาง
 
ไข่ในกรงไม่มีปัญหาเมื่อต้องการไข่ที่
 
ปฏิสนธิ แม่ไก่ที่ถูกเลือกสามารถผสม
 
และเก็บไว้ในกรง     รู้ประวัติที่ถูกต้อง
 
แม่นยำของลูกไก่ที่ฟักจากไขเหล่านี้
14.
ประสบผลสำเร็จในการผสมข้ามแบบ
 
สายพันธุ์โดยทั่วไปแล้วการผสมข้าม
 
สายพันธุ์  ประสบผลสำเร็จอย่างมาก
 
ภายใต้สภาวะที่เป็นธรรมชาติ แต่ใน
 
บางครั้งได้มีการแบ่งแยกชนิดของสี
 
แม่ไก่บางตัวจะไม่ผสมกับไก่ตัวผู้ที่มี
 
สีต่างกัน  นอกจากพวกมันจะถูกเลี้ยง
 
มาด้วยกัน
 ขั้นตอนการผสมเทียมไก่


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitor Number
Counters
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด
ซุ้มไก่ชน
.................................

ซุ้มไก่ชน
เว็บบอร์ด ตลาดไก่ชนอุปกรณ์ผสมเทียมไก่
1.
ถังเก็บน้ำเชื้อไก่ขนาด 2 ลิตร
2.
กระติกอุ่นน้ำเชื้อ
3.

หลอดผสมเทียมรุ่นเล็กพิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.248 ซม.
4.

หลอดผสมเทียมรุ่นเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.190 ซม.
5.

หลอดผสมเทียมรุ่นเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.208 ซม.
6.

หลอดรีด - เก็บน้ำเชื้อไก่
ขนาด 6 ซี.ซี.
7.
ตัวเป่า
8.
ที่ตัดหลอดน้ำเชื้อ
9.
กรรไกรตัดหลอดน้ำเชื้อ
10.
คีมคีบหลอดน้ำเชื้อ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185