-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   

    เบอร์หู ชุดสักเบอร์หู คีมติดเบอร์หู
แบบหนึ่งชิ้น

สูง / เซนติเมตร

กว้าง / เซนติเมตร
ขนาดใหญ่
11.0
7.6
ขนาดกลาง
8.2
6.2
ขนาดเล็ก
5.8
4.6

แบบสองชิ้น

สูง / เซนติเมตร

กว้าง / เซนติเมตร
ขนาดใหญ่
11.3
7.6
ขนาดกลาง
8.0
6.2
ขนาดเล็ก
6.1
4.6

เบอร์หูแพะแกะ

สูง / เซนติเมตร

กว้าง / เซนติเมตร
ขนาด
 
 
 
 

  เบอร์หูสัตว์ แบบหนึ่งชิ้น - Z1 no snag tags One piece tags   (มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี)
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-050-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีเขียว แบบ 1 pc.
ID-EA-057-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีเขียว แบบ 1 pc.
ID-EA-064-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีเขียว แบบ 1 pc.
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-051-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีม่วง แบบ 1 pc.
ID-EA-058-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีม่วง แบบ 1 pc.
ID-EA-065-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีม่วง แบบ 1 pc.
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-052-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีส้ม แบบ 1 pc.
ID-EA-059-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีส้ม แบบ 1 pc.
ID-EA-066-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีส้ม แบบ 1 pc.
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-053-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีเหลือง แบบ 1 pc.
ID-EA-060-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีเหลือง แบบ 1 pc.
ID-EA-067-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีเหลือง แบบ 1 pc.
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-054-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีแดง แบบ 1 pc.
ID-EA-061-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีแดง แบบ 1 pc.
ID-EA-068-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีแดง แบบ 1 pc.
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-055-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีฟ้า แบบ 1 pc.
ID-EA-062-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีฟ้า แบบ 1 pc.
ID-EA-069-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีฟ้า แบบ 1 pc.
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 ชิ้น)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-056-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีชมพู แบบ 1 pc.
ID-EA-063-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีชมพู แบบ 1 pc.
ID-EA-070-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีชมพู แบบ 1 pc.
   
     

  เบอร์หูสัตว์ แบบสองชิ้น - Z2 no snag tags TWO piece tags   (มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี)
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-013-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีเขียว
ID-EA-008-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีเขียว
ID-EA-002-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีเขียว
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-015-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีม่วง
ID-EA-010-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีม่วง
ID-EA-005-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีม่วง
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-016-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีส้ม
ID-EA-011-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีส้ม
ID-EA-006-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีส้ม
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-012-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีเหลือง
ID-EA-007-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีเหลือง
ID-EA-001-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีเหลือง
     

(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-031-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีชมพู
ID-EA-033-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีชมพู
ID-EA-026-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีชมพู
 
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-014-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดใหญ่ สีฟ้า
ID-EA-009-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดกลาง สีฟ้า
ID-EA-004-IW4F เบอร์หูสัตว์ ขนาดเล็ก สีฟ้า
     

  เบอร์หูลูกสุกรขนาดเล็ก แบบสองชิ้น
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-038-IW4F เบอร์หูสำหรับลูกสุกร ขนาดเล็ก M22 yellow (RAL 1016)
ID-EA-039-IW4F เบอร์หูสำหรับลูกสุกร ขนาดเล็ก F22 yellow (RAL 1016)
ขนาดเบอร์หู ( กว้าง 2.0 เซนติเมตร x สูง 2.5 เซนติเมตร )
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-040-IW4F เบอร์หูสำหรับลูกสุกร ขนาดเล็ก M26 yellow (RAL 1016)
ID-EA-041-IW4F เบอร์หูสำหรับลูกสุกร ขนาดเล็ก F26 yellow (RAL 1016)
ขนาดเบอร์หู ( กว้าง 5.5 เซนติเมตร x สูง 5.0 เซนติเมตร )
     

  เบอร์หูแพะแกะ - Pedigree tags   (มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี)
     
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-019-IW4F เบอร์หูแพะ่ สีเขียว
  (เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-034-IW4F เบอร์หูแพะ่ สีม่วง
     
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-021-IW4F เบอร์หูแพะ่ สีส้ม
  (เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-022-IW4F เบอร์หูแพะ่ สีเหลือง
     
(เบอร์หู 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่)
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-032-IW4F เบอร์หูแพะ่ สีส้ม
   
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
  เบอร์หูแพะ RFID
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
  เบอร์หูแพะ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 เซนติเมตร
     รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-023-IW4F คีมติดเบอร์หูสัตว์ - Zeetags - นิวซีแลนด์
ID-EA-027-IW4F อะไหล่หัวเข็ม ปืนติดเบอร์หู - Zeetags
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-036-IW4F คีมติดเบอร์หูสัตว์ แบบ 1 pc. -  Zeetags - นิวซีแลนด์
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-030-IW4F คีมติดเบอร์หูสัตว์ Universal Tag applicator - ปากีสถาน
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-029-IW4F คีมติดเบอร์หูสัตว์ Tag applicator - ปากีสถาน
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-024-IW4F ปากกาเขียนเบอร์หูสัตว์ Zeetags
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-EA-025-IW1A มีดตัดเบอร์หูสัตว์
     

 
    ชุดสักเบอร์หู หมึกสักเบอร์หู
 
  ชุดสักเบอร์หู และชุดตัวเลข (0-9) ชุดตัวอักษร (A-Z)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-006-IW3A ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง โรตารี่ แบบหมุนปรับตัวเลข พร้อมหมึกสักสีดำ
ความยาวของคีมสักยาว - เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-015-IW3A ชุดสักเบอร์หูอัตโนมัติ 4 ตำแหน่ง - ปากีสถาน
ความยาวของคีมสักยาว 28.0 เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-003-IW3A ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง ครบชุด
ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z) และหมึกสักสีดำ
ความยาวของคีมสักยาว 21.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-004-IW3A ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง มี 2 ด้านสัก ครบชุด
ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z) และหมึกสักสีดำ
ความยาวของคีมสักยาว 21.0 เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-001-IW3A ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง ครบชุด
ขนาด 3/8

ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z)
ความยาวของคีมสักยาว 21.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-002-IW3A ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง มี 2 ด้านสัก ครบชุด ขนาด 3/8
ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z)
ความยาวของคีมสักยาว 21.0 เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-013-IW3A ชุดสักเบอร์หู 5 ตำแหน่ง ครบชุด
ขนาด 5/16

ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z) และหมึกสักสีดำ
ความยาวของคีมสักยาว 21.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-005-IW3A ชุดสักเบอร์หู 5 ตำแหน่ง ครบชุด
ขนาด 3/8
(Pro Vet-500)
ตัวเลข (0-9) ตัวอักษร (A-Z) และหมึกสักสีดำ
ความยาวของคีมสักยาว - เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-016-IW3A คีมสักเบอร์หู 6 ตำแหน่ง - ปากีสถาน
ความยาวของคีมสักยาว 28.0 เซนติเมตร
 
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-011-IW3A ชุดตัวเลข (0-9) ขนาด 3/8 - STONE
ID-TA-007-IW3A ชุดตัวเลข (0-9) ขนาด 3/8 - ปากีสถาน
ขนาด ความสูง 10.0 มิลลิเมตร ความกว้าง 8.0 มิลลิเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-012-IW3A ชุดตัวอักษร (A-Z) ขนาด 3/8 - STONE
ID-TA-008-IW3A ชุดตัวอักษร (A-Z)  ขนาด 3/8 - ปากีสถาน
ขนาด ความสูง 10.0 มิลลิเมตร ความกว้าง 8.0 มิลลิเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-009-IW3A ชุดตัวเลข (0-9) ขนาด 5/16 - STONE
ขนาด ความสูง 8.0 มิลลิเมตร ความกว้าง 4.5 มิลลิเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-TA-010-IW3A ชุดตัวอักษร (A-Z) ขนาด 5/16 - STONE
ขนาด ความสูง 8.0 มิลลิเมตร ความกว้าง 4.5 มิลลิเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-001-IW3A ชุดตีไหล่ลูกสุกร 6 ตำแหน่ง - แคนาดา
พร้อมชุดตัวอักษร (A-Z) และชุดตัวเลข (0-9)
(ผลิตจาก อะลูมิเนียม)
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 15.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-005-IW3A ชุดตัวเลข (0-9)  สำหรับชุดสักไหล่ลูกสุกร
- แคนาดา (ผลิตจาก โลหะ)
ID-BO-006-IW3A ชุดตัวอักษร (A-Z) สำหรับชุดสักไหล่ลูกสุกร - แคนาดา (ผลิตจาก โลหะ)
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-002-IW3A ชุดตีไหลที่ไหล่แม่สุกร 4 ตำแหน่ง
- แคนาดา
พร้อมชุดตัวเลข (0-9) (ผลิตจาก สแตนเลส สตีล)
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 35.5 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-003-IW3A ชุดตีไหลที่ไหล่แม่สุกร 5 ตำแหน่ง
- แคนาดา
พร้อมชุดตัวเลข (0-9) (ผลิตจาก สแตนเลส สตีล)
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 35.5 เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-004-IW3A ชุดตัวเลข (0-9)  สำหรับชุดสักไหล่แม่สุกร - แคนาดา (ผลิตจาก โลหะ)
ID-TA-017-IW3A ชุดตัวอักษร (A-Z) สำหรับชุดสักไหล่แม่สุกร - แคนาดา (ผลิตจาก โลหะ)
   
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-007-IW3A ชุดสัก Rotary 4 ตำแหน่ง
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 40.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-009-IW3A ชุดสัก Rotary 5 ตำแหน่ง
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 40.0 เซนติเมตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-010-IW3A ชุดสัก Rotary 6 ตำแหน่ง
ความยาวของที่ตีไหล่ลูกสุกร ยาว 40.0 เซนติเมตร
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-BO-008-IW3A ชุดตัวเลข 0 - 9 สำหรับ ชุด Rotary 
4 ,5 ,6  ตำแหน่ง
ขนาดตัวเลข สูง 2.0 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร
     

  หมึกสักเบอร์หู

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-IN-005-IW1E หมึกสักเบอร์ Raidex  - เยอรมัน
ขนาด 600 กรัม
 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-IN-002-IW1E หมึกสักเบอร์ Ketchum สีดำ - แคนาดา
ขนาด 140 มิลลิลิตร
     

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ID-IN-003-IW1E หมึกสักเบอร์ Ketchum สีขาว - แคนาดา
ขนาด 140 มิลลิลิตร
   
     

  แท่งสี เขียนเบอร์สัตว์ - Marking Stick

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
SW-FA-042-IW3A แท่งสีเขียนสัตว์ - สีเขียว  - เยอรมัน
ขนาด 90 มิลลิลิตร
SW-FA-043-IW3A แท่งสีเขียนสัตว์ - สีน้ำเงิน  - เยอรมัน
ขนาด 90 มิลลิลิตร
SW-FA-046-IW3A แท่งสีเขียนสัตว์ - สีแดง  - เยอรมัน
ขนาด 90 มิลลิลิตร
 
     

 

 
©2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 0 3292 3184 , 0 3292 3557-8 , Mobile : 08 7159 3377 , Fax : 0 3292 3230