-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --

     รีเซฟทอล® - Receptal®    ยาฉีดสำหรับสัตว์

รีเซฟทอล® - Receptal®

    ฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดน้ำสำหรับฉีด เพื่อกระตุ้นให้ปล่อยฮอร์โมน LH (Luteinizing hormone) และฮอร์โมน
FSH (Follicle-stimulating hormone) จากส่วนหน้าของต่อมพิทูอิทารี่ใต้สมอง


ส่วนประกอบ :


รีเซพทอล 1 มิลลิิลิตร ประกอบด้วย 0.0042 มิลลิกรัม
บิวเซเรลิน อะซีเทต (Buserelin acetate) เทียบเท่ากับ 0.004 มก. บิวเซเรลิน และ 10 มก. ของ
เบนซิลอัลกอฮอล์ (Benzyl alcohol) ซึ่งเป็นสารกันเสีย


สรรพคุณ :

วัว ใช้รักษา :
ขนาดการใช้
กรณีผสมไม่ติดที่มีสาเหตุมาจากรังไข่โดยเฉพาะ
 • ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (Follicular cysts) ที่มีหรือไม่มีอาการของการเป็นสัดอย่างรุนแรง (nymphomania)
5 มล.

 • ภาวะไม่เป็นสัดในกรณีที่มีรอบการเป็นสัดปกติและไม่ปกติ
5 มล.
 • ภาวะการตกไข่ยืดยาวออกไป
2.5 มล.
 • ภาวะไข่ลีบเล็กลง (Follicle atresia)
2.5 มล.
เพื่อเพิ่มอัตราการผสมในการทำผสมเทียมหรือในกรณีกระตุ้นให้เกิดการ
เป็นสัดใกล้เคียงกัน
2.5 มล.

เพื่อป้องกันปัญหาการผสมไม่ติดโดยกระตุ้นให้เกิดรอบการเป็นสัดแต่เนิ่นๆ
หลังการคลอด
5 มล.

 
ม้าแม่พันธุ์ ใช้รักษา :
ขนาดการใช้
ภาวะถุงในรังไข่เปลี่ยนแปลงโดยมีหรือไม่มีการแสดงภาพเป็นสัดเรื้อรัง
หรือถาวร
10 มล.

ภาวะไม่เป็นสัดของม้าที่ยังไม่มีรอบการเป็นสัดเลย
5 มล.
สองครั้งห่างกัน 24 ชม.
 • เหนี่ยวนำให้มีการตกไข่
10 มล.
 • เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ตามเวลาที่กำหนดแน่นอนและเพื่อที่จะผสม
  ตามเวลาที่กำหนด
10 มล.

 • เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด
10 มล.
 • เพื่อทำให้มีรอบการเป็นสัดยาว หรือเป็นสัดถาวร
10 มล.
 
กระต่าย ใช้รักษา :
ขนาดการใช้
 • เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด
0.2 มล.

 • เพื่อเหนี่ยวนำให้มีการตกไข่ภายหลังการคลอด
0.2 มล.
 
ปลา (Rainbow trout) ใช้รักษา :
ขนาดการใช้
 • เพื่อช่วยในการรีดไข่ปลาในฤดูวางไข่
0.75 - 1 มล./ น้ำหนัก 1 กก.

 • เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากไข่เกาะติดรังไข่
  (egg binding)
0.75 - 1 มล./ น้ำหนัก 1 กก.


 
ปลาน้ำจืดในประเทศไทย ใช้รักษา :
ขนาดการใช้
 • เพื่อกระตุ้นการวางไข่ในการผสมเทียมปลาน้ำจืด
7.5 มล./ น้ำหนักปลา 1 กก.

เช่น ปลาดุก, ปลาตะเพียน                                                         (30 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กก.)

 

วิธีการใช้
รีีเซฟทอล เป็นยาที่แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, หรืออาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และใต้ผิวหนัง
 
ก็ได้

ข้อควรสังเกต : วัวแม่พันธุ์

          ในการรักษาถุงน้ำดีในรังไข่ (Follicular cysts) ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มือตรวจหา เพราะตอร์ปัส ลูเตียม จะสัมผัสได้
ง่าย หลังจากฉีด รีเซฟทอล 8 วัน ในขณะเดียวกันถุงน้ำก็จะหดหายไป
          การตอบสนองต่อการรักษาควรจะตรวจดูหลังจาก 10 - 14 วัน ถ้าตรวจไม่พบคอร์ปัส ลูเตียม หรือถ้ามีถุงน้ำเกิดขึ้น
มาใหม่ จะต้องทำการฉีดรักษาซ้ำ การผสมพันธุ์จะต้องทำในระหว่างการเป็นสัดครั้งแรก    ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉลี่ย 20 วันหลัง
จากการฉีดรักษา อัตราการผสมติดจะเพิ่มขึ้นอีก ถ้าฉีดรีเซฟทอล 2.5 มล. อีกครั้ง
 
         ภาวะไม่เป็นสัดในกรณีที่มีรอบการเป็นสัดปกติ  และไม่ปกติ   (Anoestrus in cycling and non-cycling animals)
ถ้าหลังจากฉีดรักษาแล้ว 10 - 12 วัน ไม่เป็นสัดอีกควรจะตรวจรังไข่ ถ้าตรวจพบว่ารังไข่ยังไม่ทำงานจะต้องทำการรักษา
ซ้ำ  ถ้าตรวจพบว่ามีการพัฒนาของคอร์ปัส ลูเตียม   ควรจะฉีด อิลิเร็น  หรือสารพรอสตาแกลนดิน  เพื่อให้แสดงอาการเป็น
สัด ไม่เช่นนั้นจะต้องรอ 10 - 14 วัน เพื่อให้แสดงอาการเป็นสัดตามธรรมชาติ
          ถ้าในวัวแม่พันธุ์  ที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดภายนอกให้เห็น   แต่สัมผัสคอร์ปัส ลูเตียมได้  ไม่แนะนำให้ฉีดรีเซฟทอล
ในภาวะเช่นนี้
          การตกไข่ยืดยาวออกไป  และไข่ลีบเล็กลง    (Delayed ovulation and follicular atresia)   ควรจะฉีดในขณะที่
ผสมพันธุ์ หรือฉีดก่อนผสมภายใน 6 ชั่วโมง การตกไข่จะเกิดขึ้นภายใน24 ชั่วโมง หลังการฉีดรักษา
 
          เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด (An improvement in conception rate) จะได้ผลต่อเมื่อมีการตกของไข่อย่างแท้จริง
ึ่ซึ่งจะทำได้โดยการฉีด รีเซฟทอลขณะผสมพันธุ์หรือภายใน 6 ชั่วโมงก่อนการผสมพันธุ์
 
          เพื่อป้องกันการผสมไม่ติด (Prophylaxis of fertility disorders) ซึ่งจะต้องฉีด รีเซฟทอลระหว่างวันที่ 10 และ 14
หลังการคลอด  ผลจะทำให้เกิดการตกไข่ภายใน 24 ชม.    และมีรอบการเป็นสัดตามปกติแต่เนิ่นๆ  รีเซฟทอล สามารถลด
ปัญหาการผสมไม่ติด  ที่มีสาเหตุจากรังไข่ได้อย่างชัด  นอกจากนี้ยังทำให้อัตราการผสมติดดีขึ้น  ในวัวแม่พันธุ์ที่มีปัญหา
รกค้าง  หรือฝูงวัวที่มีปัญหาการเป็นถุงน้ำในรังไข่เพิ่มขึ้น  ในกรณีการรักษาผนังมดลูกอักเสบ   รีเซฟทอลก็มีความจำเป็น
ด้วยเช่นกัน
ข้อควรสังเกต : ม้าแม่พันธุ์

          ภาวะถุงในรังไข่เปลี่ยนแปลง (Cystic changes of the ovaries) ปกติการฉีดรักษาเพียงครั้งเดียวก็พอ ถ้าไม่มีการ
ตอบสนองหลังจากฉีดแล้ว 10 - 14 วัน เช่น ถุงน้ำไม่หดหายไป หรือการเป็นสัดยืดเยื้อ หรือถาวรนั้นยังไม่หมดไป จะต้อง
มีการฉีดรีเซฟทอลซ้ำอีก
          ในกรณีที่ยังไม่มีรอบการเป็นสัด  (Non - cycling animals)     ถ้าไม่แสดงอาการเป็นสัดภายใน 10 วัน จะต้องฉีด
รีเซฟทอล อีกในวันที่ 11 และ 12 หลังจากฉีดครั้งแรก ในม้าแม่พันธุ์ที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดแต่มีคอร์ปัส ลูเตียม ในกรณี
นี้จะต้องฉีดอิลิเร็น หรือพรอสตาแกลนดิน   เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่   (To induce ovulation)   รีเซฟทอลจะฉีดให้
เร็วที่สุดก่อนเวลาที่คาดว่าจะมีการตกไข่ เช่น วันที่ 2 หรือ วันที่ 3  ของการเป็นสัดของม้าแม่พันธุ์ที่มีการเป็นสัดสั้น หรือ
วันที่ 7 หรือ 8 ของการเป็นสัดของม้าแม่พันธุ์ที่มีการเป็นสัดยาว ถ้าฉีดรีเซฟทอล ระยะแรกๆ  ของการเป็นสัดจะไม่ได้ผล
การตกไข่ปกติจะเกิดขึ้นภายใน 24 - 36 ซม. หลังการฉีด รีเซฟทอล ถ้าไม่มีควรจะฉีดซ้ำอีก
 
ข้อควรสังเกต : กระต่าย

          เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด  (To increase the conception rate)    รีเซฟทอล  จะต้องฉีดในขณะที่มีการผสมพันธุ์
          เพื่อเหนี่ยวนำให้มีการตกไข่หลังการคลอด (โดยเฉพาะหลังจากมีการเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอดโดยใช้ Orasthin)
(อ๊อกซิโตซิน) ในวันที่ 31 ของการตั้งท้อง) รีเซฟทอล ควรจะฉีดหลังการคลอด 24 ชม. จากนี้ก็ทำการผสมพันธุ์ทันที
 
ข้อควรสังเกต : ปลา (Trout)

          เพื่อช่วยในการรีดไข่ตัวเมีย   และรีดน้ำเชื้อตัวผู้ในฤดูวางไข่    และลดอัตราการตายเนื่องจากไข่เกาะติดรังไข่้  ฉีด

รีเซฟทอล ในขนาด 3 - 4 ไมโครกรัม บิวเซเรลิน ต่อน้ำหนัก 1 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณโคนครีบหลังเหนือเส้น

ข้างตัว 2 ซม. การรีดไข่ควรทำหลังจากฉีดรักษาแล้ว 2 - 3 วัน

ข้อห้ามและคำเตือน :
-   ห้ามใช้ยานี้ในปลา (Trout) ที่ใช้บริโภค
 
-   ห้ามนำปลาทุกชนิดไปบริโภคหลังจากใช้ยานี้
   
การเก็บรักษา :
เก็บยาไม่ให้ถูกความร้อน ควรเก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
   
ขนาดบรรจุ :
ขวดละ 10 มิลลิลิตร
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185