-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --

  กลุ่มฮอร์โมน
         
อ๊อกซี่โทซิน รหัสสินค้า MED076
อ๊อกซี่โทซิน ขนาด 100 มิลลิลิตร
ราคา 1 xx บาท/ขวด
  รีเซฟทอล รหัสสินค้า MED077
รีเซฟทอล® ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 8xx บาท/ขวด

สรรพคุณ :  เป็นยาช่วยเร่งการคลอด โดยเฉพาะใน
สัตว์ที่คลอดลำบาก  ช่วยให้น้ำนมไหล  ช่วยป้องกัน
การตกเลือดหลังคลอด

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : ใช้รักษากรณีผสมไม่ติดที่มีสาเหตุจาก
รังไข่โดยเฉพาะ และเพื่อเพิ่มอัตรการผสมในการทำ
ผสมเทียมหรือในกรณีกระตุ้นให้เกิดการเป็นสัดใกล้
เคียงกัน   และเพื่อป้องกันปัญหาการผสมไม่ติดโดย
กระตุ้นให้เกิดรอบการเป็นสัดเนิ่นๆ หลังการคลอด
                                             อ่านรายละเอียด....
         
เฟอร์ตากิล รหัสสินค้า MED005
เฟอร์ตากิล® ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ขวด
  รหัสสินค้า MED078
เอสตรูเมท ขนาด 20 มิลลิลิตร
ราคา 8xx บาท/ขวด

สรรพคุณ : ป้องกันการตกไข่ช้ากว่าปกติ
และช่วยให้มีการกลับสัดเร็วขึ้นหลังคลอด

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : เหนี่ยวนำวงจรการเป็นสัดให้เกิด
พร้อมกัน

         
โครูลอน รหัสสินค้า MED026
โครูลอน ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 2xx บาท/ชุด
  โฟลิกอน รหัสสินค้า MED007
โฟลลิกอน® ขนาด 5 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ชุด


สรรพคุณ : ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
สืบพันธุ์ในสัตว์โดยทำให้ไข่ (Follicle) สุกเต็มที่,
มีการตกของไข่ ส่วนในสัตว์ตัวผู้ ทำให้สัตว์มีลักษณะ
ตัวผู้เต็มที่

                                             อ่านรายละเอียด....
 
สรรพคุณ : ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการผสมติด
ของสัตว์ เพื่อให้เกิดการตกไข่ โดยเฉพาะงาน
ถ่ายทอดคัพภะ (Embryo Transplantation
work) ช่วยกระตุ้นให้เป็นสัด, เพิ่มการผสมติด
ให้สูงขึ้น
                                             อ่านรายละเอียด....
         
ลอราโบลิน รหัสสินค้า MED006
ลอราโบลิน ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 4xx บาท/ขวด
ลูทาไลส์ รหัสสินค้า MED067
ลูทาไลส์ ขนาด 10 มิลลิลิตร
ราคา 2xx บาท/ขวด
ลูทาไลส์ ขนาด 30 มิลลิลิตร
ราคา6xx บาท/ขวด

สรรพคุณ : ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย เร่งการเจริญเติบโต ช่วยสร้างโปรตีนของ
กระดูกและกล้ามเนื้อแทนส่วนที่หมดสภาพ ช่วยให้
สัตว์อยากกินอาหาร ช่วยให้สัตว์ที่ป่วยแข็งแรงเร็วขึ้น

                                             อ่านรายละเอียด....

สรรพคุณ : ช่วยทำให้สัตว์จะแสดงอาการเป็นสัด
ให้เห็น ตลอดจนมีการตกของไข่เกิดขึ้น, กำหนด
เวลาการผสมเทียม, กำหนดการคลอด, แก้ปัญหาการ
คลอดยาก, เร่งการเป็นสัดหลังหย่านม, เพิ่มรอบการ
ผลิตลูกสุกร
                                             อ่านรายละเอียด....
       
รหัสสินค้า MED028
EAZI-BREED CIDR ซีด้า
ราคา 4,xxx บาท/ชิ้น
  รหัสสินค้า MED054
ที่สอดซีด้า Applicator

ราคา 8xx บาท/ชิ้น
สรรพคุณ : เป็นฮอร์โมนชนิดสอดมดลูก
ใช้ควบคุมการเป็นสัด และเหนี่ยวนำการเป็นสัด

                                             อ่านรายละเอียด....

 
         
ยาเหน็บฝังฮอร์โมนวัวขุน รหัสสินค้า MED025
ยาเหน็บฝังฮอร์โมนวัวขุน
ราคา 6xx บาท/ชิ้น


  ปืนยิงสำหรับฝังฮอร์โมนวัวขุน รหัสสินค้า MED024
ปืนยิงสำหรับฝังฮอร์โมนวัวขุน
ราคา 3,xxx บาท/ชิ้น


                                             อ่านรายละเอียด....
สรรพคุณ : ฮอร์โมนใช้สำหรับฝังหูสำหรับโคขุน
ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และประสิทธิภาพในการใช้อาหาร                                             อ่านรายละเอียด....

 
         
         

 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185